SULAIMAN NKATA

Darasu ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

Darasu ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

1:48:44

Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

48:13

Quran mu Luganda 2 Sulat Al-Baqarah full by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu Luganda 2 Sulat Al-Baqarah full by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

10:59:33

Teekateeka amaddago eri ALLAH ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

Teekateeka amaddago eri ALLAH ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

1:54:10

Quran mu luganda 18 Sulat Al-kahf by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 18 Sulat Al-kahf by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

1:55:10

Quran 36 Sulat Yaa seen by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran 36 Sulat Yaa seen by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

1:03:13

Tafsiir Sulat At-Takaathur Ayah ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

Tafsiir Sulat At-Takaathur Ayah ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

55:10

Tufumiitirize nnyo ku Quran ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

Tufumiitirize nnyo ku Quran ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

1:18:00

04 SURAT AN NISA' TRANSLATED BY SHIEAHK ISAMEIL SULAIMAN NKATA

04 SURAT AN NISA' TRANSLATED BY SHIEAHK ISAMEIL SULAIMAN NKATA

7:19:47

Quran mu luganda 67 Sulat Al-Mulk by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 67 Sulat Al-Mulk by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

30:03

Quran Mu luganda 9 sulat At-Tawbah by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran Mu luganda 9 sulat At-Tawbah by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

5:11:52

Quran mu luganda 19 Sulat Mariam by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 19 Sulat Mariam by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

1:18:33

Darasu ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

Darasu ne sheikh Ismael Sulaiman Nkata

1:29:42

Quran mu luganda 10 sulat Yunus by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 10 sulat Yunus by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

2:16:15

Quran mu luganda 75 Sulat Al-Qiyaamah by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 75 Sulat Al-Qiyaamah by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

13:32

Quran mu luganda 14 Sulat Ibraheem by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 14 Sulat Ibraheem by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

1:28:31

Quran mu Luganda1 Sulat Al Faatihah by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu Luganda1 Sulat Al Faatihah by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

33:54

Quran mu luganda 20 sulat Taahaa by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 20 sulat Taahaa by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

2:06:02

Quran mu luganda 68 Sulat Al-Qalam by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 68 Sulat Al-Qalam by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

28:17

Quran mu luganda 39 Sulat Az-Zumar by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

Quran mu luganda 39 Sulat Az-Zumar by Sheikh Ismail Sulaiman Nkata

58:01