Inkunzi emdaka

Inkunz Emdaka EmpampondweniTr 2

Inkunz Emdaka  EmpampondweniTr  2

4:49

Ndihlangabezeni

Ndihlangabezeni

4:10

Ngisebenzile Mama

Ngisebenzile Mama

4:51

Wathetha Ungathi Uyandazi

Wathetha Ungathi Uyandazi

3:59

Emampondweni

Emampondweni

4:45

Izinto Zixhakile

Izinto Zixhakile

3:56

Izitha

Izitha

4:24

Uthi Angisebenzi

Uthi Angisebenzi

4:04

Ingwe

Ingwe

4:10

Inkunz Emdaka UyinkosiTr 8

Inkunz Emdaka UyinkosiTr  8

5:18

Zange Ngibulale

Zange Ngibulale

4:39

Umthandazo

Umthandazo

4:10

Sakhula Kanzima

Sakhula Kanzima

5:00

Inkunzi Emdaka & Phezekhemisi - Kusa Nini

Inkunzi Emdaka & Phezekhemisi - Kusa Nini

5:11

Inkunz Emdaka - Niyadelela (Official Music Video)

Inkunz Emdaka - Niyadelela (Official Music Video)

4:34

Emampondweni

Emampondweni

4:19

Inkunzi Emdaka - Amakhehle

Inkunzi Emdaka - Amakhehle

4:41

Inkunzi Emdaka & Phuzekhemisi - Ndaliw' Ekhaya

Inkunzi Emdaka & Phuzekhemisi - Ndaliw' Ekhaya

4:58

Ziphi Inkomo

Ziphi Inkomo

4:03