សម្លេងសត្វក្មុល

សម្លេងហៅសត្វមេខ្មុល ហៅមក១០០% មើលរបៀបហៅខាងក្រោម 016366576 សំលេងខ្មុល

សម្លេងហៅសត្វមេខ្មុល ហៅមក១០០% មើលរបៀបហៅខាងក្រោម 016366576 សំលេងខ្មុល

30:55

សំឡេងក្មុល ទាក់បាន 100%

សំឡេងក្មុល ទាក់បាន 100%

5:03:11

សំលេងច្បាស់ចង្រិតនិងមេខ្មុលដាក់បានៗ១០០%ដឹងថាចូលម៉ង

សំលេងច្បាស់ចង្រិតនិងមេខ្មុលដាក់បានៗ១០០%ដឹងថាចូលម៉ង

1:00:01

Sat Kmol Som Leng Kmol សម្លេងហៅសត្វមេខ្មុល ហៅមក១០០% មើលរបៀបហៅខាងក្រោម

Sat Kmol Som Leng Kmol សម្លេងហៅសត្វមេខ្មុល ហៅមក១០០% មើលរបៀបហៅខាងក្រោម

32:14

សំលេងមេខ្មុលលឺច្បាស់100%the cricketing voice clear100%

សំលេងមេខ្មុលលឺច្បាស់100%the cricketing voice clear100%

10:31

Relaxing: សំលេងហៅចង្រិត និង មេខ្មុលច្បាស់100% / เสียงคริกเก็ตและหมาป่าที่ชัดเจน 100% / 清晰的板球和狼叫声100%

Relaxing: សំលេងហៅចង្រិត និង មេខ្មុលច្បាស់100% / เสียงคริกเก็ตและหมาป่าที่ชัดเจน 100% / 清晰的板球和狼叫声100%

2:00:01

សម្លេងសត្វខ្លុល/ the cricketing voice

សម្លេងសត្វខ្លុល/ the cricketing voice

24:31

សំលេងមេខ្មុលនិងចង្រិត​ (Mole Cricket&Crickets)

សំលេងមេខ្មុលនិងចង្រិត​ (Mole Cricket&Crickets)

1:00:01

សំលេងហៅសត្វខ្មុលច្បាស់ល្អ​ #ខ្មុល​ #Khmol

សំលេងហៅសត្វខ្មុលច្បាស់ល្អ​ #ខ្មុល​ #Khmol

5:00:07

សំឡេងក្មុល សំរាប់ទាក់ទាញបាន100%

សំឡេងក្មុល សំរាប់ទាក់ទាញបាន100%

2:04:10

เสียงแมงจีซอน เสียงล่อแมงจีซอน เสียงแมลงกระชอน เสียงแมงกระชอน เอาไว้เปิดล่อแมงจีซอน เสียงคมชัด 100%

เสียงแมงจีซอน เสียงล่อแมงจีซอน เสียงแมลงกระชอน เสียงแมงกระชอน เอาไว้เปิดล่อแมงจีซอน เสียงคมชัด 100%

7:10:56

សំលេងមេខ្មុលនិងចង្រិត​ Mole Cricket&Crickets 016366576

សំលេងមេខ្មុលនិងចង្រិត​ Mole Cricket&Crickets 016366576

57:27

Relaxing: សំលេងហៅ មេខ្មុលច្បាស់100% / เสียงคริกเก็ตและหมาป่าที่ชัดเจน 100% / 清晰的板球和狼叫声100%

Relaxing: សំលេងហៅ មេខ្មុលច្បាស់100% / เสียงคริกเก็ตและหมาป่าที่ชัดเจน 100% / 清晰的板球和狼叫声100%

2:03:37

សំលេងសត្វ មេខ្មុល និងចង្រិត ឮច្បាស់ល្អ100% -The sound of wolves and crickets is clear

សំលេងសត្វ មេខ្មុល និងចង្រិត ឮច្បាស់ល្អ100%  -The sound of wolves and crickets is clear

12:21

សំទ្បេងសត្វខ្មុល | Mole cricket sounds Calling

សំទ្បេងសត្វខ្មុល | Mole cricket sounds Calling

20:01

Som kmol som Leng kmol

Som kmol som Leng kmol

9:06

សំលេងមេខ្មុលនិងចង្រិត​ Mole Cricket&Crickets 2

សំលេងមេខ្មុលនិងចង្រិត​ Mole Cricket&Crickets 2

1:00:01

សំលេងសត្វ ចង្រិតយំ លឺច្បាស់100% Crickets Sound 100%

សំលេងសត្វ ចង្រិតយំ លឺច្បាស់100% Crickets Sound 100%

21:16

เสียงแมงจีซอน เสียงล่อแมงจีซอน เสียงแมลงกระชอน เสียงแมงกระชอน เอาไว้เปิดล่อแมงจีซอน เสียงคมชัด 100%

เสียงแมงจีซอน เสียงล่อแมงจีซอน เสียงแมลงกระชอน เสียงแมงกระชอน เอาไว้เปิดล่อแมงจีซอน เสียงคมชัด 100%

7:15:54

មួយយប់ទល់ភ្លីលឺសូរភ្លៗៗ

មួយយប់ទល់ភ្លីលឺសូរភ្លៗៗ

5:29