رامین+فضلی+تو+در+زخم+دلهایما+مرحم+استی

(رامین فضلی) تو در زخم دلهای ما مرحم استی، تو تنها دلی خسته را همدم استی...

(رامین فضلی) تو در زخم دلهای ما مرحم استی، تو تنها دلی خسته را همدم استی...

5:33